John Atherton (1900-1952)

John Atherton, Aged Forms
Aged Forms (1946)
Oil on canvas, 20" x 24"